HYRESVILLKOR

Nedanstående villkor gäller för samtliga hyresavtal, som med Inas Concierge som förmedlare har ingåtts mellan fastighetsägaren som hyresvärd och hyresgästen. Dessa hyresvillkor tillsammans med ankomstinformationen som skickas ut inför ankomst samt respektive objektsbeskrivning utgör avtalsvillkoren mellan fastighetsägaren och hyresgästen och reglerar endast avtalet för uthyrningen av objektet. Ytterligare servicetjänster som tillhandahålls av Inas Concierge regleras inte av dessa hyresvillkor.
1. TILLTRÄDE
1.1. Endast den person som genomfört bokningen med tillhörande sällskap har rätt att tillträda objektet. Giltig legitimation för samtliga boende ska kunna uppvisas vid ankomst till hyresobjektet. I annat fall har Inas Concierge rätt att neka hyresgästen tillgång till hyresobjektet.
1.2. Hyresgäster utan sällskap av målsman måste ha fyllt 25 år vid bokningstillfället.
1.3. Hyresgästen disponerar objektet från klockan 16.00 på ankomstdagen till klockan 10.00 på avresedagen.
1.4. Nycklar överlämnas via nyckelbox med kodlås vid hyresobjektet. Vid hyrestidens slut skall nyckel till hyresobjektet samt övriga utrymmen återlämnas. Kostnader för eventuellt förkomna nycklar och för eventuella därav föranledda cylinderbyten bekostas av Hyresgästen. Det åligger Hyresgästen att säkerställa att uppgett antal nycklar mottas vid ankomst. 
2. PRISER OCH BETALNING
2.1. Samtliga priser anges i SEK per hyresperiod som anges på hyresavtal eller bokningsbekräftelse. Bokningsavgift om 20 procent av den totala hyran ska erläggas vid bokningstillfället och vara hyresvärden tillhanda senast 3 bankdagar efter bokningstillfället. Slutbetalningen på resterande del av hyran samt övriga kostnader som tillkommer utöver hyra ska betalas senast trettio dagar innan hyresperiodens början.
2.2. Vid bokning senare än 40 dagar innan hyresperiodens början gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.
2.3. Om inte betalningsvillkoren följs, betraktas överenskommelsen som bruten och rätten till objektet förfaller således. Inas Concierge har således rätt att upphäva det ingångna avtalet och hyresgästen debiteras då enligt gällande avbokningsregler.
3. AVBOKNING
3.1. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Vid avbokning senare än 30 dagar före hyresperiodens början debiteras 100 % av hyran även om det hyrda objektet inte tas i bruk.
3.2. Avbokning ska ske skriftligt och gäller fr.o.m. den dagen den är Inas Concierge tillhanda.
4. ENERGI OCH VATTEN
4.1. Om inget annat anges i hyresavtalet är hyresbeloppet inkl. förbrukning av vatten, el, olja, gas och värme (hit räknas ej ved till öppen spis).
4.2. I de objekt, där energiförbrukning och vatten inte är inkluderad i hyresbeloppet beräknas ett förutbestämt belopp per person, som huset är uthyrt till. Detta belopp anges i hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
5. DEPOSITION
5.1. I det fall deposition krävs ska denna betalas enligt hyresavtal eller bokningsbekräftelse där även storleken på depositionen finns angivet. Depositionen gäller som en säkerhet för fastighetsägaren och vid eventuella skador eller bristande städning, kan kostnad för detta dras av depositionen. Återbetalning av depositionen regleras snarast möjligt, dock senast fjorton dagar efter avresa.
6. SLUTSTÄDNING OCH SOPHANTERING
6.1. Hyresgästen är skyldig att lämna huset i gott skick, oavsett om slutstädning är inkluderat i hyran eller om detta beställts. Detta betyder bland annat att diska, tömma diskmaskin, tömma sopor och mat ur kyl och frys etc. Följs ej dessa föreskrifter debiteras kostnad om minimum 2.000 kr.

6.2. Inas Concierge har rätt att ta ut en avgift för obligatorisk slutstädning. 

6.3 Hyresgästen är skyldig att följa de anvisningar för sopsortering som råder vid det aktuella boendet. Följs inte dessa föreskrifter debiteras kostnad för viten och sortering om minimum 2.000 kr. 
7. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
7.1. Hyresgästen får ej upplåta hyresrätten av bostaden till någon annan. Objektet får endast användas i fritidsboendeändamål. Rökning är förbjudet i objektet och husdjur får endast vistas i objektet efter skriftligt medgivande från Inas Concierge. Antalet hyresgäster får inte överskrida antalet personer som anges i objektsbeskrivningen.
7.2. Hyresgästen och dennes sällskap skall vara aktsam och ta god hand om den hyrda bostaden samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen skall visa hänsyn och respekt för grannar och lokalbefolkning. Särskild hänsyn och tystnad skall visas mot grannar mellan 23:00 och 07:00.

7.3. Allergier: Trots att husdjur och rökning normalt sett ej är tillåtet i Inas Concierge hyresobjekt kan inte garanti lämnas för att djur ej vistats i objektet eller att rökning inte tidigare förekommit. Inas Concierge och uthyraren påtar sig inget ansvar för allergiska reaktioner.
7.4. Buller: Inas Concierge eller fastighetsägaren kan inte hållas ansvariga för bullerstörningar - trafik, byggarbete etc. som kan förekomma i anslutning till hyresobjektet.

7.7. Inas Concierge eller fastighetsägaren kan inte hållas ansvariga för dålig täckning/anslutning/datamängd för internet eller tv-kanaler. Hyresgästen ansvarar själv för otillbörlig internetanvändning och användningen av internet ska överensstämma med relevant lagstiftning.
7.8. Utrustning: I det fall som fastighetsägaren och hyresgästen träffar avtal om lån/hyra av utrustning så som cyklar, båt etc. frånsäger sig Inas Concierge allt ansvar för skador i samband med sådan utrustning eller vid undermålig funktion.
7.9. Swimmingpool: Vid användande av ett objekts pool är hyresgästen skyldig att följa anvisningar från Inas Concierge eller fastighetsägaren. Inas Concierge frånsäger sig allt ansvar för personskador eller andra skador som kan följa vid användandet av poolen. 
8. SKADOR
8.1. Hyresgästen skall lämna objektet i samma skick som vid ankomst. Hyresgästen är ansvarig för de skador på objektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, och som vållats av hyresgästen själv eller annan, som vistats i objektet under hyresperioden. Skador på hyresobjektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, skall omgående meddelas till Inas Concierge och ersättas av Hyresgästen.
9. BRISTER OCH REKLAMATION
9.1. Skulle hyresgästen upptäcka brister i städning eller andra skador/brister ska detta meddelas omgående efter ankomst. Reklamation gällande städning ska göras omedelbart och reklamationer gällande andra skador/brister ska göras så snart de rimligen kunnat upptäckas. I annat fall kan hyresgästen komma att förlora rätten till reklamation alternativt bli ersättningsskyldig.
9.2. Vid en reklamation har Inas Concierge rätt att först försöka avhjälpa problemet. Inas Concierge förbehåller sig rätten att, om möjligt avhjälpa en reklamation genom att erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt hyresobjekt.
9.3. I det fall reklamationsärendet av någon anledning inte kunnat lösas på plats ska hyresgästen inkomma med ett reklamationsärende skriftligen till Inas Concierge senast 14 dagar efter hyresperiodens slut.
9.4. Ett eventuellt ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada. Inas Concierge eller fastighetsägaren tar inget ansvar för indirekta skador eller skador av icke-ekonomisk karaktär.
10. INAS CONCIERGE SOM FÖRMEDLARE
10.1. Inas Concierge ansvar begränsas till sin roll som förmedlare av uthyrningsobjekt och uthyrarens ansvar vilar på fastighetsägaren ensam.
10.2. Såvida ett hyresavtal mot förmodan inte går att fullfölja av orsaker som ligger utanför Inas Concierges kontroll, är Inas Concierge berättigad till att häva hyresavtalet mot omedelbar återbetalning av redan inbetald hyra. Inas Concierge kan dock, efter eget övervägande, om möjligt erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt objekt i samma område och till samma pris.
11. FORCE MAJEURE
11.1. Inas Concierge och fastighetsägaren ska vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför dennes kontroll, force majeure. Inas Concierge äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.
11.2. Varken fastighetsägaren eller Inas Concierge kan hållas ansvarig för ändringar av omständigheter som inte berörs av hyresobjektet. Fastighetsägaren eller Inas Concierge kan heller inte göras ansvariga i händelse av ohyra på objektet, såväl som stöld eller liknande.
12. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
12.1. Avtalet omfattas inte av reglerna kring ångerrätten.
12.2. Inas Concierge reserverar sig för tryckfel.
12.3. Inas Concierge förbehåller sig rätten att ändra sina hyresvillkor från tid till annan.
12.4. Hyresgästen bekräftar att denne läst "Gästinformation" på inasconcierge.se, vilket utgör en del av avtalet.
12.5. Hyresgästen bekräftar genom detta avtal att denne är medveten om att vi lagrar och behandlar dennes personuppgifter enligt företagets integritetspolicy som finns att läsa i sin helhet på inasconcierge.se/integritet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning.

12.6. I det fall hyresgästen överskrider dessa föreskrifter har Inas Concierge eller fastighetsägaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid överträdelser har Inas Concierge rätt att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som detta kan medföra.