inas-concierge-orig-logotype-fyrk-pant-532-U

HYRESVILLKOR
Inas Concierge förmedlar uthyrningsobjekt för fritidsboendeändamål. Nedanstående hyresvillkor gäller för samtliga bokningar, som med Inas Concierge som förmedlare har ingåtts mellan fastighetsägaren som uthyrare och hyresgästen. I de fall bokningen har genomförts via en extern bokningssida och de hyresvillkor som anges där strider med nedanstående villkor ges den externa bokningssidans hyresvillkor företräde.
Nedanstående hyresvillkor tillsammans med ”Gästinformation” och respektive objektsbeskrivning utgör avtalsvillkoren mellan fastighetsägaren och hyresgästen och reglerar endast avtalet för uthyrningen av objektet. Ytterligare servicetjänster som tillhandahålls av Inas Concierge regleras inte av dessa hyresvillkor.
1    HYRESPERIOD
1.1  Datum för hyresperioden samt ankomst- och avresetider anges i ”Gästinformation” alternativt enligt särskild bestämmelse i hyresavtal, bokningsbekräftelse eller genom aktuell bokningssida. Ändring av ankomsttid ska meddelas Inas Concierge i förväg, hyresgästen kan i annat fall komma att debiteras en tilläggsavgift.
1.2  Hyresgäst och uthyrare blir bundna av hyresavtalet så snart bokningen genomförts. Avtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning.
2    PRISER OCH BETALNING
2.1  Den totala hyran framgår av hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
2.2  Femtio procent av den totala hyran ska erläggas vid bokningstillfället. Slutbetalningen på resterande del av hyran samt övriga kostnader som tillkommer utöver hyra ska betalas senast trettio dagar innan hyresperiodens början.
2.3  Om inte betalningsvillkoren följs, betraktas överenskommelsen som bruten och rätten till objektet förfaller således. Inas Concierge har således rätt att upphäva det ingångna avtalet och hyresgästen debiteras då enligt gällande avbokningsregler.
3    TILLTRÄDE
3.1  Bokningsbekräftelse tillsammans med giltig legitimation för samtliga boende ska kunna uppvisas vid ankomst till hyresobjektet. I annat fall har Inas Concierge rätt att neka hyresgästen tillgång till hyresobjektet.
3.2  Hyresgäster utan sällskap av målsman måste ha fyllt 20 år vid bokningstillfället.
4    AVBOKNING
4.1  Full återbetalning för avbokningar som görs fram till 30 dygn innan hyresperiodens början. Avbokningar senare än 30 dygn innan ankomst debiteras 50 % av det totala hyresbeloppet. Vid avbokningar senare än 14 dygn innan ankomst utgår ingen återbetalning. Avbokningsreglerna gäller även om det hyrda objektet inte tas i bruk.
4.2  Avbokning ska ske skriftligt och gäller fr.o.m. den dagen den är Inas Concierge tillhanda.
5    ENERGI OCH VATTEN
5.1  Om inget annat anges i hyresavtalet är hyresbeloppet inkl. förbrukning av vatten, el, olja, gas och värme.
5.2  I de objekt, där energiförbrukning och vatten inte är inkluderad i hyresbeloppet beräknas ett förutbestämt belopp per person, som huset är uthyrt till. Detta belopp anges i hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
 
6    DEPOSITION
6.1  I de fall hyresgästen ska erlägga deposition ska denna betalas enligt hyresavtal eller bokningsbekräftelse där även storleken på depositionen finns angivet. Depositionen gäller som en säkerhet och vid eventuella skador eller bristande städning kan kostnad för detta dras av depositionen. Återbetalning av depositionen regleras senast fjorton dagar efter avresa.
7    SLUTSTÄDNING
7.1  Hyresgästen är skyldig att lämna huset i gott skick, oavsett om slutstädning är inkluderat i hyran eller om detta beställts. Detta betyder bland annat att diska, tömma diskmaskin, tömma sopor och mat ur kyl och frys etc. Fullständiga städinstruktioner erhålls vid ankomst. Kostnader för bristfällig städning kommer att debiteras hyresgästen. Inas Concierge har rätt att ta ut en avgift för obligatorisk slutstädning och vid längre hyresperioder ytterligare städtillfällen. Dessa regleras i hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
8    SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
8.1  Objektet får endast användas i fritidsboendeändamål. Rökning är förbjudet i objektet och husdjur får endast vistas i objektet efter Inas Concierge medgivande. Antalet hyresgäster får inte överskrida antalet personer som anges i objektsbeskrivningen.
 

8.2  Om hyresgästen överskrider dessa föreskrifter har Inas Concierge eller uthyraren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid överträdelse mot rökförbudet har Inas Concierge rätt att ta ut en avgift för att täcka saneringskostnader.
8.3  Allergier: Trots att husdjur och rökning normalt sett ej är tillåtet i Inas Concierge hyresobjekt kan inte garanti lämnas för att djur ej vistats i objektet eller att rökning inte tidigare förekommit. Inas Concierge och uthyraren påtar sig inget ansvar för allergiska reaktioner.
8.4  Buller: Inas Concierge eller uthyraren kan inte hållas ansvariga för bullerstörningar – trafik, byggarbete etc. som kan förekomma i anslutning till hyresobjektet.
8.5  Inas Concierge eller uthyraren kan inte hållas ansvariga för dålig täckning/anslutning/datamängd för internet eller tv-kanaler. Internetåtkomst får endast användas av vuxna och användningen av internet ska överensstämma med relevant lagstiftning.
8.6  Utrustning: I det fall som uthyraren och hyresgästen träffar avtal om lån/hyra av utrustning så som cyklar, båt etc. frånsäger sig Inas Concierge allt ansvar för skador i samband med sådan utrustning eller vid undermålig funktion.
8.7  Swimmingpool: Vid användande av ett objekts pool är hyresgästen skyldig att följa anvisningar från Inas Concierge eller uthyraren.
9    SKADOR
9.1  Hyresgästen skall lämna objektet i samma skick som vid ankomst. Hyresgästen är ansvarig för de skador på objektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, och som vållats av hyresgästen själv eller annan, som vistats i huset under hyresperioden. Skador på hyresobjektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, skall omgående meddelas till Inas Concierge.
10 BRISTER OCH REKLAMATION
10.1Skulle hyresgästen upptäcka brister i städning eller andra skador/brister ska detta meddelas omgående efter ankomst. Reklamation gällande städning ska göras omedelbart och reklamationer gällande andra skador/brister ska göras så snart de rimligen kunnat upptäckas. I annat fall kan hyresgästen komma att förlora rätten till reklamation.
10.2Vid en reklamation har Inas Concierge rätt att först försöka avhjälpa problemet. Inas Concierge förbehåller sig rätten att, om möjligt avhjälpa en reklamation genom att erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt hyresobjekt.
10.3I det fall reklamationsärendet av någon anledning inte kunnat lösas på plats ska hyresgästen inkomma med ett reklamationsärende skriftligen till Inas Concierge senast 14 dagar efter hyresperiodens slut.
10.4Ett eventuellt ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada. Inas Concierge eller hyresobjektets ägare tar inget ansvar för indirekta skador eller skador av icke-ekonomisk karaktär.
11 INAS CONCIERGE SOM FÖRMEDLARE
11.1Inas Concierge ansvar begränsas till sin roll som förmedlare av uthyrningsobjekt och uthyrarens ansvar vilar på fastighetsägaren ensam.
11.2I det fall hyresavtalet mot förmodan inte går att fullfölja av orsaker som ligger utanför Inas Concierges kontroll, är Inas Concierge berättigad till att häva hyresavtalet mot omedelbar återbetalning av redan inbetald hyra. Inas Concierge kan dock, efter eget övervägande, om möjligt erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt objekt i samma område och till samma pris.
12 FORCE MAJEURE
12.1Inas Concierge och fastighetsägaren ska vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför dennes kontroll, force majeure. Inas Concierge äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.
12.2Varken fastighetsägaren eller Inas Concierge kan hållas ansvarig för ändringar av omständigheter som inte berörs av hyresobjektet. Fastighetsägaren eller Inas Concierge kan heller inte göras ansvariga i händelse av ohyra på objektet, såväl som stöld eller liknande.
13 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
13.1Avtalet omfattas inte av reglerna kring ångerrätten.
13.2Inas Concierge reserverar sig för tryckfel.
13.3Inas Concierge förbehåller sig rätten att ändra sina hyresvillkor från tid till annan.
13.4Hyresgästen bekräftar att denne läst ”Gästinformation” på inasconcierge.se, vilket utgör en del av avtalet.
13.5Hyresgästen bekräftar att denne läst föreskrifterna för GDPR på inasconcierge.se, vilket utgör en del av avtalet.