top of page

Hyresvillkor i korthet

Följande hyresvillkor gäller för samtliga bokningar genomförda med Inas Concierge AB, organisationsnummer 559138-2105 som hyresförmedlare och genom att slutföra bokningen godkänner du villkoren.

För detaljer om aktuellt boende gäller de uppgifter som finns angivna i erhållen boknings-sammanställning. Observera att särskilda villkor för respektive boende kan tillämpas utöver följande 

Tillträde till boendet

Hyresgästen disponerar boendet från kl. 16.00 på ankomstdagen till kl. 10.00 på avresedagen om inte annat har avtalats. Hyresgästen får tillträde till boendet genom att erhålla instruktioner om nycklar/koder före ankomst.

Före ankomst till boendet ska:

 • Hyresvillkor vara godkända 

 • Bokningen vara betald i sin helhet.

 • Gästidentifikation vara slutförd.

 • Säkerhetsdepositionen vara betald alt. reserverad på Hyresgästens betalkort.

I det fall ovanstående punkter inte är fullgjorda/har kunnat fullgöras före ankomst kan Hyresgästen nekas tillträde till boendet.

Allmänna regler

 • Åldersgräns för gästgrupper är 30 år.

 • Husdjur är endast tillåtet i boendet efter skriftligt medgivande från Inas Concierge.

 • Fester är inte tillåtet och grannar ska visas allmän hänsyn, särskilt efter kl. 23 på kvällarna.

 • Rökning är inte tillåtet i boendet och sker det i trädgård eller andra allmänna utrymmen ska fimpar plockas upp och slängas.

 • Regler som finns för boendet avseende sophantering, parkering och andra till boendet tillhörande resurser ska följas.

 • Hyresgästen ska visa aktsamhet och allmän hänsyn.

Anmärkningar och klagomål

Hyresgästen ska utan dröjsmål meddela Inas Concierge eventuella anmärkningar på hyresobjektet, inkl. städning. Anmärkningar ej meddelade inom de två första dagarna efter uthyrningen

period beaktas inte.

Säkerhetsdeposition och ansvar

 • Hyresgästen ska lämna objektet i samma skick som vid ankomsten och följa de utcheckningsinstruktioner som råder.

 • Hyresgästen är ansvarig för skador på objektet och/eller dess utrustning som inträffar under hyrestiden, och som orsakas av att hyresgästen själv eller annan som vistats i huset under hyrestiden.

 • Skador på hyresobjektet och/eller dess utrustning, som uppstår under hyresperioden, ska omedelbart anmälas till Inas Concierge.

 • Eventuella skador alt. merkostnader som har orsakats av Hyresgästen kan komma att regleras mot säkerhetsdepositionen.

Avtalet upphör att gälla vid hyrestidens slut. Hyresgästen ska då lämna boendet utan uppmaning. Skulle Hyresgästen bryta mot hyresvillkoren eller lämna falska uppgifter kan det leda till ekonomisk ersättning, avhysning eller polisanmälan.

Inas Concierge AB

559138-2105

Till startsidan >

Fullständiga villkor


Nedanstående villkor gäller för samtliga hyresavtal, som med Inas Concierge som förmedlare har ingåtts mellan fastighetsägaren som hyresvärd och hyresgästen. Dessa hyresvillkor utgör tillsammans med annan information som erhålls av Inas Concierge avtalsvillkoren mellan fastighetsägaren och hyresgästen och reglerar endast avtalet för uthyrningen av objektet. Ytterligare servicetjänster som tillhandahålls av Inas Concierge regleras inte av dessa hyresvillkor.
1. TILLTRÄDE
1.1. Hyresgästen ska följa de instruktioner för identifikation samt godkännande av Hyresvillkor som delges före ankomst.
1.2. Hyresgäster måste ha fyllt 30 år vid bokningstillfället. För minderåriga som reser i målsmans sällskap gäller ej dessa åldersregler.
1.3. Hyresgästen disponerar objektet från klockan 16.00 på ankomstdagen till klockan 10.00 på avresedagen.
1.4. Nycklar överlämnas via nyckelbox med kodlås vid hyresobjektet. Vid hyrestidens slut skall nyckel till hyresobjektet samt övriga utrymmen återlämnas. Kostnader för eventuellt förkomna nycklar och för eventuella därav föranledda cylinderbyten bekostas av Hyresgästen.

 • 2. PRISER OCH BETALNING
  2.1. Samtliga priser anges i respektive bokningsbekräftelse. Angiven bokningsavgift ska erläggas vid bokningstillfället. Slutbetalningen på resterande del av hyran samt övriga kostnader som tillkommer utöver hyra ska betalas senast trettio dagar innan hyresperiodens början.
  2.2. Vid bokning senare än 40 dagar innan hyresperiodens början gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.
  2.3. Om inte betalningsvillkoren följs, betraktas överenskommelsen som bruten och rätten till objektet förfaller således. Inas Concierge har således rätt att upphäva det ingångna avtalet och hyresgästen debiteras då enligt gällande avbokningsregler.
  3. AVBOKNING
  3.1. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Vid avbokning senare än 30 dagar före hyresperiodens början debiteras 100 % av hyran även om det hyrda objektet inte tas i bruk.
  3.2. Avbokning ska ske skriftligt och gäller fr.o.m. den dagen den är Inas Concierge tillhanda.
  4. ENERGI OCH VATTEN
  4.1. Om inget annat anges i hyresavtalet är hyresbeloppet inkl. förbrukning av vatten, el, olja, gas och värme (hit räknas ej ved till öppen spis).
  4.2. I de objekt, där energiförbrukning och vatten inte är inkluderad i hyresbeloppet beräknas ett förutbestämt belopp per person, som huset är uthyrt till. Detta belopp anges i hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
  5. DEPOSITION
  5.1. I det fall deposition krävs ska denna betalas enligt hyresavtal eller bokningsbekräftelse där även storleken på depositionen finns angivet. Depositionen gäller som en säkerhet för eventuella skador, brister eller merkostnader och sådana kostnader kan regleras mot depositionen. Återbetalning av depositionen regleras snarast möjligt, dock senast sju dagar efter avresa.
  6. SLUTSTÄDNING
  6.1. Hyresgästen är skyldig att lämna huset i gott skick enligt för boendet rådande instruktioner, oavsett om slutstädning är inkluderat i hyran eller om detta beställts. Följs inte dessa föreskrifter debiteras hyresgästen 600 kr/timme för nödvändiga åtgärder.
  6.2. Inas Concierge har rätt att ta ut en avgift för obligatorisk slutstädning och vid längre hyresperioder ytterligare städtillfällen. Dessa regleras i hyresavtal eller bokningsbekräftelse.
  7. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
  7.1. Hyresgästen får ej upplåta hyresrätten av bostaden till någon annan. Objektet får endast användas i fritidsboendeändamål. Rökning är förbjudet i objektet och husdjur får endast vistas i objektet efter Inas Concierge medgivande. Antalet hyresgäster får inte överskrida antalet personer som anges i objektsbeskrivningen och åldersgräns är 30 år om ingenting annat anges.
  7.2. Hyresgästen och dennes sällskap skall vara aktsam och ta god hand om den hyrda bostaden samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen skall visa hänsyn och respekt för grannar och lokalbefolkning. Särskild hänsyn och tystnad skall visas mot grannar mellan 23:00 och 07:00.

 • 7.3. Om hyresgästen överskrider dessa föreskrifter har Inas Concierge eller fastighetsägaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid överträdelse mot rökförbudet eller förbud mot husdjur har Inas Concierge rätt att ta ut en avgift för att täcka saneringskostnader.
  7.4. Husdjur: Husdjur får ej vistas i hyresobjektet utan medgivande från Inas Concierge.
  7.5. Allergier: Trots att husdjur och rökning normalt sett ej är tillåtet i Inas Concierge hyresobjekt kan inte garanti lämnas för att djur ej vistats i objektet eller att rökning inte tidigare förekommit. Inas Concierge och uthyraren påtar sig inget ansvar för allergiska reaktioner.
  7.6. Buller: Inas Concierge eller fastighetsägaren kan inte hållas ansvariga för bullerstörningar – trafik, byggarbete etc. som kan förekomma i anslutning till hyresobjektet.
  7.7. Inas Concierge eller fastighetsägaren kan inte hållas ansvariga för dålig täckning/anslutning/datamängd för internet eller tv-kanaler. Internetåtkomst får endast användas av vuxna och användningen av internet ska överensstämma med relevant lagstiftning.
  7.8. Utrustning: I det fall som fastighetsägaren och hyresgästen träffar avtal om lån/hyra av utrustning så som cyklar, båt etc. frånsäger sig Inas Concierge allt ansvar för skador i samband med sådan utrustning eller vid undermålig funktion.
  7.9. Swimmingpool: Vid användande av ett objekts pool är hyresgästen skyldig att följa anvisningar från Inas Concierge eller fastighetsägaren.
  8. SKADOR
  8.1. Hyresgästen skall lämna objektet i samma skick som vid ankomst. Hyresgästen är ansvarig för de skador på objektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, och som vållats av hyresgästen själv eller annan, som vistats i huset under hyresperioden. Skador på hyresobjektet och/eller dess inventarier, som uppstår under hyresperioden, skall omgående meddelas till Inas Concierge.
  9. BRISTER OCH REKLAMATION
  9.1. Skulle hyresgästen upptäcka brister i städning eller andra skador/brister ska detta meddelas omgående efter ankomst. Reklamation gällande städning ska göras omedelbart och reklamationer gällande andra skador/brister ska göras så snart de rimligen kunnat upptäckas. I annat fall kan hyresgästen komma att förlora rätten till reklamation.
  9.2. Vid en reklamation har Inas Concierge rätt att först försöka avhjälpa problemet. Inas Concierge förbehåller sig rätten att, om möjligt avhjälpa en reklamation genom att erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt hyresobjekt.
  9.3. I det fall reklamationsärendet av någon anledning inte kunnat lösas på plats ska hyresgästen inkomma med ett reklamationsärende skriftligen till Inas Concierge senast 14 dagar efter hyresperiodens slut.
  9.4. Ett eventuellt ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada. Inas Concierge eller fastighetsägaren tar inget ansvar för indirekta skador eller skador av icke-ekonomisk karaktär.
  10. INAS CONCIERGE SOM FÖRMEDLARE
  10.1. Inas Concierge ansvar begränsas till sin roll som förmedlare av uthyrningsobjekt och uthyrarens ansvar vilar på fastighetsägaren ensam.
  10.2. Såvida ett hyresavtal mot förmodan inte går att fullfölja av orsaker som ligger utanför Inas Concierges kontroll, är Inas Concierge berättigad till att häva hyresavtalet mot omedelbar återbetalning av redan inbetald hyra. Inas Concierge kan dock, efter eget övervägande, om möjligt erbjuda hyresgästen ett annat likvärdigt objekt i samma område och till samma pris.
  11. FORCE MAJEURE
  11.1. Inas Concierge och fastighetsägaren ska vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför dennes kontroll, force majeure. Inas Concierge äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.
  11.2. Varken fastighetsägaren eller Inas Concierge kan hållas ansvarig för ändringar av omständigheter som inte berörs av hyresobjektet. Fastighetsägaren eller Inas Concierge kan heller inte göras ansvariga i händelse av ohyra på objektet, såväl som stöld eller liknande.
  12. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  12.1. Avtalet omfattas inte av reglerna kring ångerrätten.
  12.2. Inas Concierge reserverar sig för tryckfel.
  12.3. Inas Concierge förbehåller sig rätten att ändra sina hyresvillkor från tid till annan.
  12.4. Hyresgästen bekräftar genom detta avtal att denne är medveten om att vi lagrar och behandlar dennes personuppgifter enligt företagets integritetspolicy som finns att läsa i sin helhet på inasconcierge.se/integritet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning.

bottom of page